Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Ing. Renáta Mináriková - ROYAL, IČO 36899810, DIČ 1042035665, ktorý je prevádzkovateľom obchodného systému www.kidsstore.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.kidsstore.sk (ďalej len "obchod").

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ obchodu www.kidsstore.sk

» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

tovar - produkty alebo služby v ponuke obchodu www.kidsstore.sk

» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Objednávanie tovaru

je možné týmito spôsobmi :

a. Osobne

b. Telefonicky

c. E-mailom

d. Cez www-stránku :

d1. Neregistrovaný zákazník môže vstúpiť do obchodu a prezerať jednotlivé položky, objednávanie je voľne prístupné. Bez akéhokoľvek obmedzenia a predchádzajúcej registrácie môže prechádzať jednotlivými tovarovými skupinami, vkladať požadovaný tovar do košíka a vytvoriť objednávku. Až pri spracovávaní objednávky bude vyzvaný k doplneniu svojich identifikačných údajov.

d2.Registrovaný zákazník môže vstúpiť do obchodu a prezerať jednotlivé položky, objednávanie je voľne prístupné,alebo sa hneď pri návšteve obchodu prihlási a prechádza jednotlivými tovarovými skupinami,vkladá tovar do košíka a následne potvrdí objednávku. Nepotrebuje zadávať iné údaje nakolko je už registrovaný.

4.Povinnosti Registrovaného zákazníka :

- Registrovaný zákazník (firma) a ním oprávnené fyzické osoby sú povinné zvoliť si také prihlasovacie heslo aby nebolo jednoducho odvoditeľné z ich iných dostupných údajov. Tiež sú povinné svoje prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) udržiavať v tajnosti, ako aj zabezpečiť, aby sa k nim nedostala iná (nepovolaná) osoba. Najmä je zakázané poskytnúť svoje prihlasovacie údaje iným osobám ako je samotný Registrovaný zákazník a ním poverená fyzická osoba.

- Registrovaný zákazník je povinný v prípade podozrenia zneužitia prihlasovacích údajov bezodkladne zmeniť prihlasovacie heslo, zablokovať alebo zrušiť konkrétny prístup, prípadne prijať iné opatrenia vrátane požiadania Prevádzkovateľa obchodu o súčinnosť tak, aby bol znemožnený neoprávnený prístup k ním spravovaným údajom. Registrovaný zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa v časti "Moje osobné údaje". Registráciou ďalej kupujúci udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa a na informovanie o ponukách, novinkách prevádzkovateľa použitím "Odber noviniek". Údaje (e-mailová adresa) sú dôverné a sú chránené zákonom o ochrane spotrebiteľov. Prevádzkovateľ obchodu, nikdy, za žiadnych okolností ich neposkytne tretej osobe.

5. Platba

sa realizuje nasledovnými spôsobmi :

a) pred prevzatím tovaru: Bankovým prevodom / vkladom na účet, poštovou poukážkou. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. b) pri prevzatí tovaru: Dobierka (zásielková služba), osobne.

6. Dodacie podmienky a doručenie tovaru

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, štandardne do 5-10 dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Na každú zmenu v postupe vybavovania je kupujúcemu zaslaný upozorňujúci e-mail. Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Súčasťou dodávky plnenia nie je inštalácia predmetu plnenia. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie výrobku a záručný list (za záručný list sa považuje aj daňový doklad). Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia a hodnoty objednávky. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte pri zadávaní objednávky. Rozvoz tovaru mimo územia SR sa rieši individuálne, na základe aktuálnych podmienok prepravcov. Túto skutočnosť systém internetového obchodu nepodporuje, preto môže vzniknúť rozdiel medzi cenou uvedenou na objednávke a sumou dobierky. Skutočnú cenu prepravy vykalkulujeme pri obdržaní objednávky a oboznámime s tým objednávateľa. Od objednávateľa potom požadujeme vyjadrenie, či upravenú cenu akceptuje, alebo ruší objednávku. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú štandartne 5 - 10 dní. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom. Cenník prepravy zásielky: kuriérska služba 5,00 € pri platbe na dobierku, 4,00€ pri platbe prevodom na účet, 0,00€ pri osobnom odbere. Pri výbere doručenia kurierom prosím uvedte tel. číslo !!!!!!

Pri objednávke nad 200€ dovoz v rámci Slovenska zdarma. Neplatí, ak váha tovaru presiahne 20kg. Minimálna hodnota objednávky je 12€. Tovar doručujeme kurierom, slovenskou poštou alebo si môžete tovar prevziať osobne na našej adrese.

Cena zaslania tovaru do Českej Republiky sa riadi podľa celkovej hmotnosti tovaru. Momentálne poskytujeme iba možnosť platby v Eurách - cezhraničný príkaz v mene Euro.

a) Základná cena pre zásielky do ČR s hmotnosťou 0-3 kg je 10,00 €

b) Cena pre zásielky do ČR  s hmotnosťou 3,1-7kg do  je 12,00 €

c) Cena pre zásielky do ČR s hmotnosťou 7,1-10kg do  je 15,00 €

d) Cena pre zásielky do ČR s hmotnosťou 10,1-15kg do  je 18,00 €

d) Cena pre zásielky do ČR s hmotnosťou nad 15kg je stanovená osobitne podľa aktuálneho cenníka našich zmluvnych dopravcov.

7. Záruka , reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

d) Reklamácia-pri reklamácii zákazník vyplní reklamačný list. Musí tu uviesť druh a počet reklamovaného tovaru, dátum zistenia chyby a jej príznaky, meno a kontakty reklamujúceho. Reklamujúci musí predložiť aj záručný list a /alebo doklad o kúpe tovaru. Nárok zo zodpovednosti za chyby predaného tovaru /reklamácia/ musí byť uplatnená do konca záručnej doby. Po uplynutí tejto doby nárok na reklamáciu zaniká.

e) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

8. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 7-ich kalendárnych dní.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluv

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí

» v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho

» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý

» tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe

» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 15 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) sa neúčtuje poštovné a balné.

Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

10. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ obchodu www.kidsstore.sk je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg. č.201404597

 Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak na vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne na zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, v prípade uveďte v „Poznámke k objednávke“ žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu kidsstore.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov nakladá v zmysle „ Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“.

Z vyššie uvedeného zákona plynie aj povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu kidsstore.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Viac INFO nájdete „ Ochrana osobných údajov“.

11. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci potvrdzuje bezvýhradný súhlas s týmito podmienkami a ochranou osobných údajov.